Reklama

 

2012 - Čo písali iní o dodávateľoch elektriny

 

 

Zmena dodávateľa elektriny alebo plynu

Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od jej uzavretia

19.12.2012 / JUDr. Beáta Kušnírová, advokátska koncipientka kancelárie DEDÁK & Partners

Zdroj: www.etrend.sk

Pred rokom som podpísal zmluvu na dodávku elektriny a plynu s Energetickým centrom. Keďže nie som spokojný s týmto poskytovateľom, chcel by som sa vrátiť k pôvodnému poskytovateľovi. Zistil som však, že v zmluve som zaviazaný na päť rokov. Môžem podpísať zmluvu s novým poskytovateľom? Je stará zmluva vypovedateľná? Nový poskytovateľ mi navrhol, že môže toto za mňa vybaviť. Okrem toho vraj bol vydaný nejaký zákon alebo novela, na základe ktorej klient nemusí platiť sankčné poplatky pri výpovedi zmluvy s dodávateľom elektriny.

Odberateľ je oprávnený zmeniť dodávateľa plynu a elektriny, pričom podmienkou pre zmenu je ukončenie zmluvy s pôvodným dodávateľom. Zmluva o dodávke elektriny a plynu môže byť zo strany odberateľa jednostranne ukončená pokiaľ mu to umožňuje zákon o energetike, alebo pokiaľ to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom.

Odberateľ je v zmysle zákona o energetike oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od jej uzavretia, pričom dodávateľ je povinný odberateľa o tomto práve informovať najneskôr pri uzavretí zmluvy. Zákon ustanovuje v počiatkoch zmluvného vzťahu odberateľovi takzvanú „lehotu na rozmyslenie“, ktorej účelom je ochrana pred agresívnymi obchodnými praktikami.

Po uplynutí vyššie uvedenej „lehoty na rozmyslenie“ je odberateľ pri zmluvách uzatvorených na dobú neurčitú oprávnený vypovedať zmluvu bez akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota uplynie posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bol doručená výpoveď. (príklad: ak bola výpoveď doručená 14. marca, výpovedná lehota uplynie 30. apríla).

Pri zmluvách uzatvorených na dobú určitú je odberateľ v zmysle zákona o energetike oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dodávateľ zmení ceny za dodávku elektriny/plynu alebo zmení obchodné podmienky, pokiaľ odberateľ so zmenou nesúhlasí. Zmluvu je možné vypovedať s účinnosťou ku dňu zmeny, pričom výpoveď musí byť doručená dodávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným dňom zmeny. Tento výpovedný dôvod je aplikovateľný aj pre zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zatiaľ čo zmluvy na dobu neurčitú je možné kedykoľvek vypovedať, možnosti na jednostranné ukončenie zmluvného vzťahu zo strany odberateľa v prípade zmlúv na dobu určitú sú v rámci zákona o energetike limitované len z dôvodu zmeny cien alebo obchodných podmienok. V nadväznosti na uvedené je potrebné hľadať možnosti ukončenia takejto zmluvy aj vo všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa a v samotnej zmluve, pretože tieto dokumenty môžu upravovať ďalšie dôvody ukončenia zmluvného vzťahu.

Pokiaľ nie sú dané dôvody na odstúpenie alebo výpoveď zmluvy podľa zákona, všeobecných obchodných podmienok ani samotnej zmluvy a odberateľ má eminentný záujem o zmenu dodávateľa, zostávajúcou alternatívou ako ukončiť pôvodnú zmluvu je vzájomná dohoda zmluvných strán. V závislosti od výsledku rokovania odberateľa a dodávateľa je možné dohodnúť čo najpriaznivejšie podmienky ukončenia zmluvy.

Čo sa týka spoplatnenia zmeny dodávateľa, zákon výslovne ustanovuje, že odberateľ má právo na zmenu dodávateľa, pričom „dodávateľ nesmie požadovať finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby.“ Uvedené ustanovenie je podľa nášho názoru potrebné vykladať extenzívne v prospech odberateľa. Spoplatniť by sa nemala administratívna realizácia procesu vykonania zmeny, t.j. vykonávanie záverečných odpočtov a pod., ale ani zjednodušene povedené „rozhodnutie“ zmeniť dodávateľa.

Argumenty v prospech uvedeného výkladu je možné nájsť aj v smerniciach číslo 2009/72/ES a 2009/73/ES, na základe ktorých bolo do zákona o energetike transponované uvedené ustanovenie. Smernice určujú záujem spotrebiteľa, t.j. odberateľa za ich kľúčový cieľ, pričom podrobujú členské štáty povinnosťou prijať náležité opatrenia na ochranu koncových odberateľov a na existenciu záruk na ochranu spotrebiteľa, medzi ktorými sa uvádza aj požiadavka, aby odberateľom „nebol účtovaný poplatok pri zmene dodávateľa“. Nakoľko predmetná povinnosť sa nachádza práve medzi opatreniami na ochranu spotrebiteľa, t.j. odberateľa, v nadväznosti na uvedené sa prikláňame k názoru, že príslušné ustanovenie zákona o energetike je potrebné vykladať v prospech spotrebiteľa, t.j. zmena dodávateľa by nemala byť nijako spoplatnená.

 

 

Odberatelia elektriny Vašej energie na západnom Slovensku prejdú k Energii2

Vaša energia a ZSE Distribúcia sa sporia, zákazník je však chránený

Tlačová informácia Energie2 s.r.o.                                  Bratislava                  19. novembra 2012

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie  Vaša energia s.r.o., Bratislava, sa dostal do vážneho obchodného sporu s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., ktorý súvisí s úhradou platieb za distribúciu a nesprávnym odovzdávaním údajov o spotrebe elektriny. Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., využívajúc svoje silnejšie monopolné postavenie, pristúpila k odstúpeniu od rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s Vašou energiou, s účinnosťou od pondelka 19.11.2012. Ako reakciu nato postúpila Vaša energia dohodou svojich odberateľov elektriny, pripojených k ZSE Distribúcia, a.s., na spoločnosť Energie2, a.s., Bratislava, aby tak pre nich zachovala výhodné podmienky a ceny. Informoval o tom Igor Verdonič, konateľ Vašej energie s.r.o.

    ,,Tým, že ZSE Distribúcia, a.s., odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy, splnila legislatívnu podmienku nato, aby zákazníkom začala dodávať elektrinu ako dodávateľ poslednej inštancie jej sesterská spoločnosť ZSE Energia, a.s., bez ohľadu na vôľu zákazníkov, či doterajšieho distribútora. Stalo sa tak len niekoľko dní potom ako nadobudol účinnosť nový zákon o energetike, umožňujúci takýto postup. Napriek tomu, že sme odhodlaní brániť naše záujmy súdnou cestou, z dôvodu prijatých a podľa nášho názoru účelových opatrení, nedokážeme zabrániť prechodu odberných miest k ZSE Energia, a.s. Dôsledkom týchto krokov bude pre zákazníkov aj zmena ceny elektriny, pretože ZSE Energia, a.s., síce uplatňuje regulované, ale vyššie ceny“, poukázal I.Verdonič.
   
    Dodal však, že nemienia nechať svojich odberateľov bez pomoci a preto každému z nich zaslali tento týždeň ,,Oznámenie o spôsobe zabezpečenia ďalšej dodávky elektriny“. V ňom ich oboznámili so sporom s ZSE Distribúcia, a.s., a odporučili odberateľom aby vyslovili písomný súhlas s prechodom k Energii2, a.s. a uzavreli s ňou zmluvu. 

,,Na príklade spolupráce s Energiou2 je vidieť, že alternatívni dodávatelia energií sa vedia dohodnúť v záujme lepších cien pre zákazníka. Spolupráca dokazuje, že nemonopolní dodávatelia sú pružní a vedia si v prípade potreby aj pomôcť. Je len smutné, že takáto pomoc je potrebná ako ochrana proti zneužívaniu dominantného postavenia veľkých dodávateľov. Budeme sa však brániť voči takýmto praktikám súdnou cestou“, konštatoval I.Verdonič.

Podľa neho s Energiou2 dohodli riešenie, na základe ktorého prejdú všetky práva a povinnosti spoločnosti Vaša energia zo zmlúv uzavretých s odberateľmi elektriny pripojenými k ZSE Distribúcia, a.s. na spoločnosť Energie2. ,,K tomu je potrebné vysloviť písomný súhlas každého zákazníka a z dôvodu právnej istoty je tiež vhodné uzavrieť novú zmluvu o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie2. Podmienky novej zmluvy, najmä cenové, budú pre odberateľov rovnako výhodné ako podmienky Vašej energie. Týmito opatreniami zabezpečíme, aby sa zákazníci čo najskôr vrátili k štandardnému dodávateľovi elektriny a k dodávke elektriny za ceny, ktoré si pôvodne dohodli v zmluve uzavretej s našou spoločnosťou. Dohoda platí len pre elektrinu na distribučnom území ZSE Distribúcia, a.s. Pre dodávky zemného plynu a pre dodávky elektriny na ostatnom územní sa pre našich odberateľov nič nemení“, uzavrel I.Verdonič.

 

Prechodom k Energii2 získate rýchlo lacnejší plyn a elektrinu

Zmenou dodávateľa v novembri dostanete lacnejšie energie už od Nového roku

Zdroj: Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Tlačová informácia                                                    Bratislava 7. novembra 2012

Zákazníci, ktorí chcú už od Nového roku odoberať lacnejší zemný plyn a elektrickú energiu, by mali počas novembra vymeniť doterajšieho dodávateľa za nového. Nižšie ceny než majú dominantní dodávatelia ponúka alternatívny predajca zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosť Energie2, a. s. Rýchlu zmenu počas jedného mesiaca umožňuje nový zákon a stačí na ňu podpis zmluvy a plnej moci. Pri uzatvorení zmluvy cez internet dostane zákazník ešte navyše 2 % zľavu. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Už doteraz sme boli lacnejší pri elektrine o cca 10 % ako dominantní dodávatelia a od nového roka ceny elektriny ešte znížime. Zákazníci by to mali využiť, rovnako ako aj skutočnosť, že zmena ešte nebola nikdy taká rýchla ako teraz. Slovensko totiž prijalo od septembra tretí energetický balíček, ktorý by mal priniesť spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany a zvýšiť konkurenciu jednotlivých dodávateľov. Výraznou zmenou je možnosť zmeniť dodávateľa oveľa jednoduchšie ako tomu bolo v minulosti. Nové pravidlá skrátili zákonné lehoty zmenového procesu pre plyn aj elektrinu na 21 dní. Zároveň skrátili aj výpovednú lehotu pre zmluvy na dobu neurčitú z troch mesiacov na jeden mesiac a možnosť zmeny dodávateľa v ľubovoľnom mesiaci“, povedal E. Chudovský.

Dodal, že v praxi to znamená, že počas jedného mesiaca dokáže odberateľ zmeniť svojho dodávateľa za nového. “Zmenový proces sa teraz stal pre zákazníka oveľa dostupnejším a rýchlejším. Každý zákazník má rád, keď nemusí čakať a vidí okamžite výhody svojho rozhodnutia. Už to nie je pre neho zdĺhavý proces výpovede a zmeny, ktorý ho odrádzal od samotného rozhodnutia. Zákazník má tak oveľa viac možností reagovať na zmeny na trhu aj v priebehu roka. Je to pre nás príležitosť ešte viac zabojovať o nového zákazníka a ponúknuť výhody širšej skupine zákazníkov už od januára”, povedal E. Chudovský.

Ďalej poukázal na to, že alternatívni dodávatelia nie sú pre slovenských zákazníkov ničím novým. Podľa národnej správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), za rok 2011 sa počet odberateľov z radov domácností, ktorí zmenili v priebehu minulého roka dodávateľa elektriny, zvýšil 2,3 násobne oproti roku 2010. Pritom štatistiku skresľoval fakt, že zmenový proces bol vtedy ešte zdĺhavý a veľká časť zákazníkov zmluvu podpísala ešte v roku 2011, ale zmena prebehla až k 1.1.2012, respektíve k 1.4.2012. 
„Našimi prvými zákazníkmi boli hlavne nadnárodné spoločnosti, ktoré poznajú tento proces zo zahraničia, neskôr aj malí a strední podnikatelia, a v poslednom roku cítime zvýšený záujem hlavne u domácností. Klienti sa už nepýtajú, či im môže dodávať energie aj niekto iný než doterajší dodávateľ, ale zaujíma ich produkt a jeho cena, prípadne ďalšie výhody, ktoré môžu získať. Klienti sa dnes už naozaj neboja, ale vyberajú si sami. Preto som rád, že spoločnosť Energie2, a.s. už dva roky po sebe patrí medzi najvýhodnejších dodávateľov elektriny a plynu a každý jej zákazník v roku reálne šetril náklady na energiách výrazným spôsobom“, zdôraznil  E. Chudovský.

Dodal, že aj tento rok firma pripravila viacero zaujímavých akcií a kampaní. Najväčší záujem klienti stále prejavujú o produkty Nebeská ponuka a eZmluva.
,,Pri osobnom predaji a produkte Nebeská ponuka získavajú klienti dodatočnú vernostnú zľavu a garanciu úspory až na 6 rokov a pri produkte eZmluva získavajú dodatočnú 2 % zľavu počas celej doby viazanosti, ak si uzatvoria zmluvu sami cez jednoduchý dotazník na internetovej stránke spoločnosti Energie2, a.s. Tento rok sa Energie2 stala partnerom spoločnosti Lyoness, kde rovnako zaznamenala zvýšený záujem o predaj svojich produktov”, uzavrel E. Chudovský

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

Bezstarostná domácnosť so službou Energia asistuje

infomail ZSE, 31.10.2012

ZSE- opravar-asistentUž sa Vám niekedy stala v domácnosti havária vodovodu či plynového rozvodu práve vo chvíli, keď ste to najmenej očakávali? Práčka alebo umývačka riadu si nevyberá, kedy sa pokazí. Rovnako zabuchnutie dverí najčastejšie prichádza vtedy, keď necháte doma zapnutý plynový sporák. Nejeden z nás sa už párkrát ocitol v podobnej situácii. Spoločnosť ZSE Energia má na tieto nepredvídané situácie jednoduché riešenie. Ponúka všetkým svojim zákazníkom novú službu Energia asistuje, vďaka ktorej nikdy nezostanete „v štichu“. Ide o bezplatné poistenie havárií a porúch spotrebičov v domácnosti až do výšky 150 EUR.

ZSE Energia Vám uľahčí život
Služba Energia asistuje funguje veľmi jednoducho. Ak sa vám doma prihodí nečakaná havária kanalizácie, elektrickej siete alebo sa vám pokazí digestor či plynový kotol, vôbec nezúfajte. So službou Energia asistuje k vám do dvoch hodín príde odborník, ktorý dá všetko do poriadku. „Prioritou našej spoločnosti je uľahčiť zákazníkom život. Bezplatnou službou Energia asistuje im vychádzame v ústrety a pomáhame im riešiť bežné problémy v domácnosti jednoduchou cestou. Naši odborníci sú zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov. Ak zákazník uprednostní svojho overeného elektrikára, kúrenára, sklenára, plynára či inštalatéra stačí, ak nám dá kontakt a všetko ostatné vybavíme za neho,“ hovorí Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia.

Ušetrite až 150 EUR
Výhodou služby Energia asistuje je, že náklady na opravu, dopravu servisného technika, použitý drobný materiál pri havárii alebo pri zablokovaní dverí, či napríklad dovoz náhradných kľúčov až do výšky 150 EUR neplatíte. „O predpokladanej cene opravy, resp. služby informujeme zákazníka v čase, keď nám oznámi haváriu na asistenčnej linke. Zákazník tak dopredu vie, koľko bude porucha stáť. V prípade rozsiahlejšej opravy, ktorá presiahne čiastku 150 EUR je to taktiež veľmi jednoduché. Vzniknutý rozdiel zákazník doplatí priamo technikovi,“ dodáva Ing. Tatiana Tilňaková.

Viac informácií o službe nájdete na www.zse-energia.sk/energia-asistuje
 

Uvažujete nad zatepľovaním? Spýtajte sa ZSE Energia ako ušetriť.

Zdroj: www.zse-energia.sk
V posledných rokoch sa čoraz viac domácností púšťa do zatepľovania. Týka sa to najmä starších domov, ktoré majú vysoké tepelné straty. Kvalitne zateplený rodinný dom dokáže výrazne ušetriť náklady vynaložené na vykurovanie, preto sa nároky na tepelnú ochranu zvyšujú. Voľbou správnych izolačných materiálov vieme dokonca skrátiť vykurovacie obdobie o niekoľko dní.

Využite poradenstvo vrátane výhodných zliav

Peniaze vynaložené na zateplenie predstavujú investíciu, ktorá sa časom vráti. Má to však háčik. Mnohí ľudia nedokážu sami posúdiť vhodnosť  výberu materiálov, od ktorých najviac závisí efektívnosť zateplenia. Navyše, trh ponúka až príliš širokú paletu možností, ktoré nemusia byť vždy vhodné pre váš druh stavby. Každý materiál je špecifický a jeho výber by mal posúdiť odborník. „Naši zákazníci, ktorí plánujú zatepľovať svoje príbytky a využiť pri tom kvalitné izolačné materiály, si môžu uplatniť zľavy až do výšky 30 % u našich obchodných partnerov. Pri výbere vyhovujúcich izolačných materiálov im bezplatne poradia naši energetickí poradcovia. Navyše zákazníkom ponúkame zľavu na plyn až do  8 % spolu so službou Energia asistuje – bezplatné poistenie havárií a porúch spotrebičov v domácnosti až do výšky 150 eur. Ak si zákazníci spoja všetky tieto výhody, po skončení vykurovacej sezóny môžu byť veľmi milo prekvapení, ako sa to pozitívne odrazí v ich peňaženke,“ dodáva Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia.

Pozor na najčastejšie omyly

Stáva sa, že domácnosti dávajú zatepliť len jednu stenu. Zabúdajú však na fakt, že teplo  sa šíri po celom obvode domu. To znamená, že voľne uniká po stranách, ktoré nie sú zateplené. Rovnako dochádza k chybám aj pri voľbe hrúbky izolačného materiálu. „V tomto prípade sa netreba riadiť podľa toho, aký materiál použil na zateplenie váš sused, ale rozhodujúce je nechať si dobre poradiť u špecialistu. Naši odborníci majú mnohoročné skúsenosti s rôznymi druhmi stavieb, takže ak máte volať jedno číslo, určite volajte ZSE Energia“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia.

„Na vykurovanie rodinného domu sa spotrebuje veľké množstvo energie. Preto je naším cieľom udržať teplo v miestnosti čo najdlhšie. Keby teplo z miestnosti neunikalo, takmer vôbec by sme nepotrebovali vykurovať, pretože teplota by bola rovnaká. Takýto ideálny stav však nie je možné dosiahnuť. Z toho dôvodu je veľmi dôležité zabrániť zbytočným únikom tepla.“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia.
 

 

So spoľahlivým dodávateľom energií v domácnosti ušetríte

Zdroj: ZSE Enegia. 6.10.2012

Náklady na energie predstavujú jednu z podstatných položiek  v rodinnom rozpočte. Z tohto dôvodu sa znižovanie spotreby energií stáva prioritou číslo jeden takmer v každej domácnosti. Navyše, s blížiacim sa vykurovacím obdobím je otázka úspor energií v domácnosti  čoraz aktuálnejšia. Pritom niekedy stačí len dobrá rada alebo správny výber dodávateľa energií. V tom lepšom prípade môžete mať oboje pod jednou strechou.

Energoporadca radí

Ak sa nestačíte čudovať, prečo je z roka na rok vaša spotreba energie čoraz vyššia, skúste sa zamyslieť nad tým, čo všetko v domácnosti používate. Nielen chladničky a mrazničky predstavujú najväčších požieračov elektriny. K zvýšenej spotrebe energií rovnako prispieva televízor alebo počítač, ktoré v noci alebo pred odchodom do práce nechávate zapnuté v pohotovostnom režime. Ten ani zďaleka neznamená úsporu energie. Niektoré spotrebiče v ňom dokonca spotrebujú 5-10 W. Jednou z možností, ako eliminovať náklady na energie je tiež využitie obnoviteľných zdrojov. Slnečné kolektory môžu zákazníkovi priniesť úsporu 50 – 70 %. V našich klimatických podmienkach je ich v zimnom období potrebné kombinovať s ďalším zdrojom tepla, napr. plynovým kotlom alebo elektrickou špirálou. „Tepelné straty dokážete eliminovať napríklad výmenou okien, zateplením, ale aj dobre izolovanou strechou či správnym výberom dverí,“ hovorí Andrej Fáber, energetický poradca ZSE Energia, a.s.

 „Domácnosti môžu dodržiavaním jednoduchých zásad ušetriť na energiách celkovo až 15 %. Naším cieľom je, aby sa ľudia naučili efektívne využívať energie a zároveň šetriť svoje peňaženky a životné prostredie. Pretože najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete,“ radí Andrej Fáber.

 Zľava na plyn až do výšky 8 %

V priebehu vykurovacej sezóny je potrebné zabezpečiť správne nastavenie regulácie. Vašu domácnosť zbytočne neprekurujte a radšej znížte teplotu obytného priestoru napr. o 1 °C, čím dosiahnete približne 6-percentnú úsporu nákladov na kúrenie. Zredukovaním teploty pred odchodom z domu o 5 °C ušetríte takmer 30 % energie. Nezabúdajte však na to, že v blízkosti radiátora by sa nemali nachádzať žiadne predmety, ktoré bránia cirkulácii vzduchu, napríklad posteľ, skriňa či dlhá záclona alebo záves. Výraznú úsporu dosiahnete aj vhodným výberom dodávateľa energií. „Naša spoločnosť si uvedomuje, že pri výbere dodávateľa je pre zákazníkov rozhodujúca najmä cena. Preto im ponúkame zľavu na plyn až do výšky 8 %. Navyše si môžu uplatniť zľavy pri nákupe na online portáli HEJ.sk až do výšky 15 %. U našich zmluvných partnerov môžu zákazníci čerpať zľavy pri kúpe podlahového elektrického kúrenia, priamovýhrevných konvektorov, tepelného čerpadla, solárnych panelov alebo izolačných materiálov až do výšky 30 %,“ hovorí Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia, a.s.

Priemerná odporúčaná teplota vo vykurovaných miestnostiach je:

obývačka 20 – 22 °C
detská izba 20 °C
spálňa 16 – 18 °C
kúpelňa 24 °C
toaleta 15 °C
chodby 15 °C

   
  
        

  

 


Rady ako ušetriť na energiách

Zníženie spotreby je ovplyvnené cenou energií i správaním spotrebiteľa
ZDROJ: www.etrend.sk 04.10.2012


Náklady na energie predstavujú pomerne významnú časť nákladov, či už ide o domácnosť alebo podnikateľov. Spôsoby, ako ušetriť, sú v zásade dva. Buď znížiť spotrebu, alebo cenu dodávaných energií. Ideálna je kombinácia oboch možností, vtedy sa efekt znásobí.

Zníženie spotreby je ovplyvnené nielen cenou energií, ale aj samotným správaním spotrebiteľa, zdôrazňuje Tatiana Tilňáková, vedúca produktového manažmentu Západoslovenskej energetiky. Podľa Jany Bolibruchovej, hovorkyne Stredoslovenskej energetiky, je možné spotrebu domácnosti znížiť až o pätinu. „Väčšinou ide o jednoduché, finančne nenáročné riešenia alebo len úpravu návykov, ktoré vedú k úsporám,“ vysvetľuje.

Pri znižovaní vlastnej spotreby vo väčšom rozsahu treba pristúpiť k zatepleniu budov, v prípade firiem napríklad aj k nákupu efektívnejších strojov a realizácii inovačných projektov vo výrobe. „Zároveň je dôležité vykonať celkovú optimalizáciu spotreby. Pri nastavení vhodného produktu, správne nastaveného odberu a času môže tento krok ušetriť veľa peňazí,“ odporúča Roman Lipnička, obchodný riaditeľ firmy Elgas.

Firemní zákazníci môžu dosiahnuť významné úspory vďaka vhodne nastavenej stratégii nákupu a manažmentu energií. Výška úspor však závisí aj od individuálnej situácie zákazníka, tvrdí Branislav Kalužný,  Country Lead Slovakia zo spoločnosti Shell Energy Europe. Ak chce zákazník ušetriť, mal by si podľa neho pri nákupe energií predovšetkým určiť jasnú stratégiu nákupu energií a výber správneho riešenia založeného nielen na informáciách o internom profile odberu plynu, ale tiež na informáciách o trhu. Dôležité sú tiež transparentné výberové kritériá a schopnosť správne zhodnotiť výhody a riziká rôznych ponúk.

Dobré je využívať cenové akcie dodávateľov. Tieto ceny sú viazané na burzu, takže základný prehľad o vývoji cien a s tým súvisiace správne načasovanie nákupu klientom zaručí v čase výberu tú najvýhodnejšiu cenu. „Zjednodušene povedané, treba nakupovať, keď je cena na trhu najnižšia, vybrať dodávateľa si klient môže aj oveľa neskôr,“ radí R. Lipnička z Elgasu. Zákazníkom odporúča porovnať si ponuky jednotlivých dodávateľov a pozorne si prečítať všetko, čo je v cenníkoch a zmluve napísané. „Cena je dôležitá, ale do úvahy treba vziať aj služby, zákaznícky servis a zmluvné podmienky, ktoré im dodávateľ ponúka. Aby cenová akcia neznamenala ešte vyššiu cenu ako doteraz,“ upozorňuje.

Podľa Jozefa Holjenčíka, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), však nie je správne iba sa spoliehať na prostú ponuku dodávateľov. „Odberatelia by mali do ponuky aktívne zasahovať. Napríklad treba mať na zreteli aj prípadné sankcie za nedostatočný alebo nadmerný odber,“ zdôrazňuje. Mimoriadne dôležité je aj nastavenie nízkych a vysokých taríf podľa svojich reálnych podmienok. Ak totiž dodávateľ neprispôsobí tarify podľa jeho potrieb, žiadna nižšia cena nepomôže a celkové platby budú aj tak zbytočne vysoké. Efektívne nastavené tarify im preto môžu priniesť nečakanú úsporu.

 

Český trh s energiami je liberalizovanejší ako slovenský a poľský

Energii2 sa najlepšie predáva elektrina aj plyn v Česku

Tlačová informácia                                                Bratislava 19. septembra 2012

Najlepšie podmienky pre firmy dodávajúce zemný plyn a elektrinu v strednej Európe sú v Českej republike, nasleduje Slovensko a Poľsko. Vyplýva to z doterajších skúseností, ktoré má s predajom na týchto troch trhoch jeden z dodávateľov zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Český trh je v porovnaní so slovenským a poľským najliberalizovanejší a umožňuje dodávateľom skutočnú voľnú súťaž, z ktorej v konečnom dôsledku ťaží zákazník. Široká konkurencia tlačí ceny dole a odberatelia si môžu vyberať. Slovenský trh s energiami je zhruba o dva roky oneskorený za českým, keď ešte len teraz v septembri vstúpil do platnosti zákon implementujúci smernice EU o liberalizácii predaja energií, takzvaný 3.energetický balíček. Navyše tu zákazníkov odstrašuje kampaň dominantných dodávateľov spochybňujúca samotný predaj doma u zákazníkov. Poľský trh je potenciálom predaja najzaujímavejší, stretávame sa však na ňom s problémami pri získavaní príslušných povolení pre začatie dodávok“, konštatoval D. Vlnka.

Dodal, že podľa porovnávania portálov zaoberajúcich sa cenami energií, patrí Energie2 k trom najlacnejším dodávateľom zemného plynu na českom trhu, čo sa prejavilo aj nárastom nových odberateľov a samotného odberu. V porovnaní so záverom roku 2011, sa za 7 mesiacov do augusta 2012, zvýšil počet odberných miest firmy pri zemnom plyne 11,9-násobne a odber plynu v m3 sa zvýšil 15,1-násobne. V komodite elektrina sa počet odberateľov Energie2 za rovnaké obdobie zvýšil v ČR 1,5- násobne a odber elektriny v MWh 3,3-násobne.

,,Na všetkých troch trhoch, kde pôsobíme, sa snažíme byť výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia  plynu a elektriny, navyše ceny vieme pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi“, vysvetlil D.Vlnka.

Dodal, že tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o  maržu, Energii2 umožňujú predávať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než väčšine konkurenčných spoločností. Energie2 sa snaží i o to, aby jej ceny boli stabilné čo najdlhšiu dobu. Aj filozofia stability sa podpísala na pravidelných medzimesačných nárastoch počtu klientov i celkového odberu plynu a elektriny.

,,Energie2 mieni ceny pre odberateľov udržovať dlhodobo medzi najnižšími na trhu tak, aby domácnosti mohli reálne ušetriť každoročne stovky eur. Zmena dodávateľa je pritom pre občanov jednoduchá a firma zadarmo zabezpečí všetky potrebné úkony. Stačí podpis plnej moci. Zmluvu je pritom možné uzatvoriť cez internet a v tomto prípade firma ešte dodatočne poskytuje zákazníkom ďalší benefit na úrovni 2 % z neregulovanej časti štandardnej cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy“, uzavrel D.Vlnka.
 


Cena plynu v Čechách môže klesnúť. Regulátor chce potrestať distribútorov

Zdroj: www.energie-portal.sk, 18.9.2012

Bratislava – Minimálny rozdiel medzi slovenskými a českými cenami za plyn sa čoskoro môžu vyrovnať. Český Energetický regulačný úrad (ERÚ) si totiž plánuje posvietiť na distribučné spoločnosti. Ak zatlačí na ceny za distribúciu, výsledok by sa mohol obratom podpísať na účtoch za plyn pre domácnosti. Ročne by tak maloodberatelia mohli ušetriť desiatky eur. Dôvod? Trest práve pre distribútorské firmy.

Tretí energetický balíček konečne posilní práva spotrebiteľov

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Tlačová informácia                                                        Bratislava 1.augusta 2012

Energia2: Spotrebiteľ sa rýchlejšie dočká lepších cien

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., víta schválenie zákona o regulácií sieťových odvetví, ktorým sa do slovenskej legislatívy implementoval tretí energetický liberalizačný balíček. Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Zároveň sa zvýši konkurencia a transparentnosť celého sektora. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.
,,Slovensko malo implementovať tretí liberalizačný balíček už v marci minulého roka. Každý deň omeškania poškodzuje práva spotrebiteľov na lacnejší plyn a elektrinu, pretože ich núti zostávať u doterajších dodávateľov a bráni im v rýchlejšom prechode za výhodnejšími ponukami. Napriek cenovým rozdielom  presahujúcim desať percent, doteraz mohli domácnosti meniť dodávateľa iba raz za štvrťrok. Odberateľ však bude mať po novom možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, a tiež právo na konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa. Prijatím energetických noviel sa podporí liberalizácia a transparentnosť na trhu s energiami“, konštatoval D.Vlnka.
Dodal, že najlepším regulátorom trhu je skutočná efektívna konkurencia a fungujúci trh, čo si vyžaduje čo najväčšie odbúranie administratívnych zásahov. Nový zákon by mal umožniť aj postihovanie nečestných predajcov zavádzajúci občanov, ale aj dominantných hráčov zneužívajúcich svoje postavenie.

,,Po neférovej kampani voči podomovému predaju ako takému, sme totiž zaznamenali v druhom štvrťroku 2012 výrazný prepad podomového predaja v SR. Týmto praktikám by mal nový zákon odzvoniť. Prax ukáže, či tomu tak bude. Sme sa čo najväčšiu liberalizácia trhu, pretože efektívna konkurencia je vždy v prospech zákazníka“, povedal D.Vlnka.

Ďalej poukázal na to, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu (v priemere o 12 %) i elektriny (o cca 10 %) pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur.

Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme údaje o svojom odbernom mieste. Tá vykoná všetko potrebné zmeny za klienta. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2, a. s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov oboch komodít na Slovensku. Medzi jej klientov dnes patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, významné mestá a obce, nemocnice, alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. Všetci jej klienti už dnes reálne využívajú výhody slovenskej spoločnosti Energie2, a. s., ktorá im poskytuje jednu z najlepších cien na trhu.
Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.


Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
 


Zákazníci Energie2 získajú cez nákupné spoločenstvo LYONESS dodatočnú zľavu 4%

Nízke ceny dodávok elektriny a plynu od Energie2 môžu byť ešte nižšie

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Tlačová informácia                                                        Bratislava 26. júla 2012

Možnosť získať zemný plyn a elektrickú energiu ešte o 4 percentá lacnejšie, než je jedna z najnižších cien na trhu, majú teraz domácnosti i podnikatelia, ktorí uzavrú zmluvu s alternatívnym dodávateľom Energie2, a. s., prostredníctvom spoločnosti Lyoness. Nová služba Energie2 Lyoness je vlastne dodávkou energií s vrátením časti nákladov. Klienti sa u nás registrujú jednoducho online cez web www.energie2.sk a sú obratom obslúžení na diaľku mailom a poštou. Informoval o tom Eduard Chudovský , obchodný riaditeľ Energie2, a.s., Bratislava.

,,Produkt je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Lyoness Slovensko a túto výhodu u nás môže získať vypísaním svojich osobných údajov a údajov o odbernom mieste do jednoduchého dotazníka. Členovia spoločenstva Lyoness získavajú finančnú výhodu a zároveň garanciu nižšej ceny ako u súčasného tradičného dodávateľa a to na celé obdobie viazanosti zmluvy. V rámci produktu spoločnosť Energie2 vráti z každej zmluvy členskú výhodu vo výške 4 percent z ceny za dodávku elektrickej energie, alebo zemného plynu. Pri zmluvách presahujúcich dobu viazanosti jeden rok dostane zákazník 4 percentnú zľavu každoročne počas celej doby viazanosti, vždy podľa vyúčtovacej faktúry“, vysvetlil E.Chudovský.

Dodal, že spolupráca Energie2 a spoločnosti Lyoness je výhodná pre obe firmy aj pre zákazníkov. Energie2 takto získa nových klientov pri nižších vstupných nákladoch, Lyoness má podiel na tržbách od klientov a zákazníci dostanú formou vrátenia časti nákladov o 4 percentá lacnejší plyn a elektrinu a peniaze späť.

Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. „Naše ceny sa snažíme nastaviť tak aby neboli priamo naviazané na ceny veľkých monopolných dodávateľov. Ak by napríklad SPP, a.s. menil cenu plynu smerom hore, museli by sme aj ju zdvihnúť my. Preto neponúkame percentuálnu zľavu oproti monopolným dodávateľom, ale cena je nastavená ako fixná cena pre danú tarifu“, konštatoval E.Chudovský.

Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme údaje o svojom odbernom mieste. Tá vykoná všetko potrebné zmeny za klienta. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2, a. s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov oboch komodít na Slovensku. Medzi jej klientov dnes patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, významné mestá a obce, nemocnice, alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. Všetci jej klienti už dnes reálne využívajú výhody slovenskej spoločnosti Energie2, a. s., ktorá im poskytuje jednu z najlepších cien na trhu.
Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.


Energie2 pripravuje zlacnenie elektriny

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Tlačová informácia                                                        Bratislava 16.júla 2012


Na zlacnenie elektriny na medzinárodných trhoch bude reagovať aj alternatívny predajca elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., ktorý pripravuje od 1.januára 2013 výrazné zníženie cien elektriny pre domácnosti. Výška zlacnenia ešte nie je známa, ale cena pre domácnosti bude stanovená tak, aby rozdiel oproti dominantným dodávateľom bol aj v prípade ich zlacnenia podobne výhodný ako tomu bolo doteraz. Energie2 tak bude aj v roku 2013 patriť medzi najlacnejších dodávateľov elektriny a plynu na slovenskom trhu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosti Energie2, a. s.

,,Našou filozofiou je dlhodobo udržiavať výrazne nižšie ceny, než majú dominantní dodávatelia a to ako pre občanov, tak aj pre komunálnu sféru  a firmy. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ stále ešte existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi. Pokračuje aj kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a  zákazníci volia lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal na to, že zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a tá vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

,,Oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše, pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh“, zdôraznil D.Vlnka.

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.  Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov i individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia  elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

Lacnejší plyn a elektrina majú šancu nielen v ČR a SR , ale i v Poľsku 
Energie2 expanduje na poľský trh s plynom a elektrinou

Tlačová informácia Energie2, a. s                                                       Bratislava 27. júna 2012

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., získala registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku. Fyzické dodávky poľským firemným zákazníkom by mali začať od 1. augusta 2012 a pre odberateľov z radov obyvateľstva sú zatiaľ vo fáze príprav. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

,,Naša firma úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiavame dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa osvedčila a nám medzimesačne rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Túto filozofiu chceme zopakovať i na poľskom trhu, kde sa mienime presadiť pri dodávkach tak pre podnikateľov, ako aj pre komunálnu sféru a obyvateľstvo. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia plynu i elektriny. Naša stratégia diverzifikácie tak v komoditách, ako pri veľkopredaji a malopredaji, až po regionálnu, sa oplatí a  prináša lepšiu odolnosť voči cenovým výkyvom i kurzovým zmenám“, vysvetlil D.Vlnka.

Ďalej poukázal na to, že Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov i individuálne prispôsobiť.

,,Sme výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia  elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu  a počítame s tým, že to tak bude i na poľskom trhu. Umožňujú nám to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na miestnych trhoch, dokážeme byť pružní a operatívne sa prispôsobiť vývoju na komoditných burzách. Tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou sa podeliť so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú predávať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Dodal, že kým český a poľský trh sú značne liberalizované, diverzifikované, s mnohými dodávateľmi, slovenský je relatívne malý a stále ešte nedostatočne liberalizovaný. Slovensko zatiaľ neimplementovalo tretí energetický balíček EU do slovenskej legislatívy a to je zlá správa pre spotrebiteľov i pre alternatívnych  predajcov energií.

 ,,Poľská pobočka Energie2 má sídlo v Katoviciach, v ČR máme centrálu v Prahe a pripravujeme v tomto roku otvorenie pobočky i v Brne. Na Slovensku sídli Energie2 v Bratislave a má pobočky v Topoľčanoch a Prešove.

Poukázal i na to, že cenový sadzobník pre ČR i SR má Energie2 nastavený na ceny nižšie, než majú dominantní dodávatelia. Navyše, pri uzatvorení zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší benefit na úrovni 2 % zo štandardnej  cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu v ČR nižšie o 10 % a elektriny o cca 9 %. Na Slovensku sú ceny plynu oproti dominantným hráčom nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem v oboch krajinách je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť počas trvania zmluvy až tisíce eur. Všetky tieto osvedčené benefity mieni firma poskytovať i poľským zákazníkom.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

Kontakt v Poľsku: http://www.energie2.pl
 

Tradiční dodávatelia elektriny si udržali dominanciu

Zdroj: www.sme.sk, 5.6.2012 BRATISLAVA.

Tradiční dodávatelia elektrickej energie, spoločnosti ZSE Energia, Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE), si v minulom roku udržali dominantné postavenie na trhu. Podiel dodávky elektriny týchto troch spoločností na celkovej spotrebe elektriny bol takmer 51-percentný, keď celkovo dodali odberateľom vyše 14 600 gigawatthodín elektriny.

“Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 1,5 %,“ uviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO). Na Slovensku sa vlani spotrebovalo 28 862 gigawatthodín elektrickej energie.

Všetci traja tradiční dodávatelia elektriny spolu dodali v minulom roku firemným zákazníkom vyše 9 700 gigawatthodín elektriny. Je to o vyše 330 gigawatthodín elektriny menej ako v predchádzajúcom roku. Najväčším konkurentom ZSE Energia, VSE a SSE v tomto segmente zákazníkov z pohľadu objemu dodávky elektriny je spoločnosť SE Predaj, dcérska firma Slovenských elektrární.

Firma SE Predaj vlani dodala firmám viac ako 1 400 gigawatthodín elektriny, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 26 %. Prvú trojku uzatvára spoločnosť ČEZ Slovensko, ktorá dodala zákazníkom z tohto segmentu vyše tisíc gigawatthodín elektriny, čo predstavoval zhruba 8-percentný medziročný nárast.

Ešte dominantnejší boli tradiční dodávatelia v sektore domácnosti. Domácnostiam vlani celkovo dodali necelých 4 900 gigawatthodín elektriny. Pri domácnostiach vlani stratili tradiční dodávatelia elektriny oproti predchádzajúcemu roku dodávku elektriny len o objeme 36 gigawatthodín. Najväčším konkurentom tradičných dodávateľov v tomto segmente zákazníkov je spoločnosť Slovakia Energy.

Tá podľa regulačného úradu vlani dodala domácnostiam 99 gigawatthodín elektrickej energie, čo medziročne predstavuje nárast o necelých 9 %. Tretí najsilnejší dodávateľ elektriny v tomto segmente je spoločnosť Energetické Centrum, ktoré v minulom roku dodalo domácnostiam 45 gigawatthodín elektrickej energie. Táto firma však zaznamenala najsilnejší nárast, keďže v roku 2010 dodala slovenským domácnostiam iba niečo vyše jednej gigawatthodiny.

Slovenský trh s elektrinou je podľa regulačného úradu plne liberalizovaný a otvorený pre všetkých účastníkov trhu. “Zvyšujúca sa účasť v regionálnych trhoch, existujúci prebytok výroby elektriny v regióne a dostatočná cezhraničná výmena elektriny spolu vytvárajú vysoko konkurenčné trhové prostredie,“ konštatoval regulátor.

Podľa ÚRSO z celkového počtu 385 subjektov, ktoré majú platné povolenie na dodávku elektriny, ponúkalo koncom vlaňajška odberateľom elektriny v domácnostiach dodávku elektriny celkom 41 dodávateľov elektriny.
 

Štát opäť zníži výkupné ceny slnečnej energie

Asociácia fotovoltického priemyslu sa sťažuje, že hrozí likvidácia odvetvia

Zdroj: 24.05.2012 / ČTK, www.trend.sk

Slovensko po sprísnení pravidiel štátnej podpory solárnych elektrární pripravuje ďalšie zníženie výkupných cien z fotovoltických zdrojov. Tento krok zrejme zníži záujem o budovanie slnečných elektrární a podľa asociácie fotovoltického priemyslu môže toto odvetvie zlikvidovať.

Slovenský energetický regulačný úrad ÚRSO pripravil výnos, podľa ktorého výkupná cena elektriny z nových fotovoltických elektrární od leta klesne o dve pätiny na zhruba 119 eur za megawatthodinu z terajších 194,5 eura. Garantovaná výkupná cena tak v priebehu dvoch rokov spadne o bezmála tri štvrtiny; slnečné elektrárne postavené do roku 2010 získali nárok až na 430 eur za megawatthodinu vyrobenej elektrickej energie. „Je to krok, ktorý výrobcov elektriny priamo ohrozuje,“ tvrdí asociácia fotovoltického priemyslu, ktorej sa tiež nepáči, že sa pravidlá menia v priebehu roka

Slovenské domácnosti platia za elektrickú energiu vrátane distribučných a ďalších poplatkov okolo 140 eur za megawatthodinu, z toho cena samotnej elektriny tvorí zhruba polovicu.

V závere vlaňajška boli na Slovensku v prevádzke slnečné elektrárne s inštalovaným výkonom 314 megawattov, čo predstavuje medziročný nárast o 40 percent. Výkon týchto zdrojov zodpovedá zhruba šestine kapacity dvoch slovenských jadrových elektrární, ktoré majú v krajine najväčší podiel na výrobe elektriny. Výroba elektriny z atómu však ešte stúpne po dokončení elektrárne v Mochovciach.

Po boome solárnych zdrojov Slovensko vlani sprísnilo pravidlá poskytovania štedrých výkupných cien, na ktoré majú nárok elektrárne už len do výkonu 100 kilowattov a umiestnené na budovách. Prokuratúra tiež preveruje niekoľko solárnych elektrární, ktoré v minulom roku vraj získali kolaudačné rozhodnutie ešte pred dokončením, čím sa ich majitelia údajne snažili zachovať si pre ne vyššiu podporu.

Česko v snahe obmedziť rozmach solárnych zdrojov stavilo okrem iného na vyššie zdanenie fotovoltiky. Ústavný súd tento mesiac zamietol návrh skupiny senátorov na zrušenie sporných paragrafov. Najviac kritizované opatrenie je 26-percentný odvod z výkupnej ceny a 28-percentná zrážka zo zeleného bonusu, teda v podstate zdanenie elektriny zo slnečných elektrární. 

 

 

Tlačová informácia  

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Bratislava 3. mája 2012

Energie2 víta, že tretí energetický balíček je medzi prioritami Ficovej vlády

Budú lacnejší plyn a elektrina voľne dostupné už v tomto roku? 

Alternatívny dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s. víta oznámenie novej vlády, že jej prioritou v tomto roku v energetike je implementácia tretieho energetického liberalizačného balíčka do slovenskej legislatívy. Rovnako, ako to uviedlo Ministerstvo financií v Národnom programe reforiem, sú aj alternatívni predajcovia plynu a elektriny presvedčení, že “návrh zákona posilní práva odberateľa elektriny a odberateľa plynu“. Povedal to riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Slovensko malo implementovať tretí liberalizačný balíček už v marci minulého roka. Každý deň omeškania poškodzuje práva spotrebiteľov na lacnejší plyn a elektrinu, pretože ich núti zostávať u doterajších dodávateľov a bráni im v rýchlejšom prechode za výhodnejšími ponukami. Napriek cenovým rozdielom  presahujúcim desať percent, môžu domácnosti meniť dodávateľa iba raz za štvrťrok. Odberateľ však bude mať po novom možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, a tiež právo na konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa. Prijatím energetických noviel sa podporí liberalizácia a transparentnosť na trhu s energiami“, zdôraznil D. Vlnka.

Poukázal aj na to, že doteraz platný zákon umožňoval a umožňuje zmeny vždy iba 50 dní pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.). Preto zákazník, ktorý chce napríklad začať odoberať plyn od 1. októbra 2012, musí o zmenu požiadať do 30. júna 2012. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musí požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Kým nenadobudne právoplatnosť novela zákona, platí doterajší, čo znamená, že domácnosti zatiaľ môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1. októbru 2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 8 týždňov, vysvetlil D. Vlnka.

Na predaj produktov má Energie2 vlastných obchodníkov a k tomu zmluvných externých predajcov pôsobiacich na celom území SR. Zákazníci môžu uzavrieť zmluvy aj v  sídle firmy v Bratislave a pobočkách v Topoľčanoch a Prešove. Okrem toho, môžu uzatvoriť zmluvu cez internet, pri ktorej dostanú ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny. Pripravuje sa aj predaj cez telefón. 

,,Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu (v priemere o 12 %) i elektriny (o cca 10 %) pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Naďalej však pokračuje aj kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov, čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívnych dodávateľov. Zákazníci sa presvedčili, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne. Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred naším zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka. 

Dodal, že  zákazníci získajú výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše zákazníkom garantuje, že na konci roka im Energie2 vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh. 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

 

Tlačová správa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

V Bratislave 11.4.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví reaguje na tvrdenia predsedu Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslava Obšívaného.
Pán predseda Obšívaný sa vo svojich mediálnych vyhláseniach o cenách tepla po poklese cien zemného plynu alibisticky skrýva za  regulačný úrad, keď hovorí, že úrad nepristúpil k regulácii ceny plynu na výrobu určeného na výrobu  tepla pre domácnosti. 
Jeho postoj je zarážajúci, keďže je  nesporne dostatočne skúsený, aby poznal legislatívu, ktorá upravuje tvorbu ceny tepla. Musí vedieť, že úrad ceny za dodávku plynu určeného na teplo  reguluje, ale od 1.1.2012 už nie priamym  určením maximálnej ceny plynu, ale určením rozsahu oprávnených nákladov a určením výšky primeraného zisku.  To znamená, že  odberateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť má možnosť na základe  informácie úradu o znížení nákupnej ceny plynu rokovať so svojim dodávateľom  o následnom znížení ceny za dodávku plynu. Zníženie nákupnej ceny je veľmi závažným parametrom, ktorý vstupuje do výpočtu ceny tepla a predstavuje preto pre výrobcov tepla významný argument pri vyjednávaní ceny.
Úrad pri zverejňovaní rozhodnutia o znížení ceny plynu pre domácnosti na možnosť zníženia ceny plynu určeného na výrobu tepla upozornil  a vyzval správcov bytových domov, aby tlačili na svojich dodávateľov tepla, aby títo začali rokovania s dodávateľom plynu o znížení ceny.
Úrad nemôže posudzovať efektívnosť konania správcov, v každom prípade si však nemôže odpustiť komentár k postupom zväzu výrobcov tepla. Musí konštatovať, že za   neochotou teplárov znížiť ceny tepla a váľať dopady  vyšších cien na plecia úradu stoja  finančné záujmy  výrobcov tepla a túžba po väčšom zisku, ktorý vytvoria odberatelia prostredníctvom  vyšších cien.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa dištancuje od takýchto neférových postupov výrobcov tepla voči odberateľom a prehlasuje, že práve výrobcovia tepla nesú plnú zodpovednosť za nečinnosť vo výhodnej situácii a tým aj za zbytočne vyššie platby občanov za teplo. 
Úrad vyzýva všetkých odberateľov, aby neakceptovali tvrdenia výrobcov tepla, že úrad neznížil cenu plynu a aby ich dôrazne žiadali  o zníženie ceny tepla na základe poklesu nákladov na nákup plynu. Je to jednoznačne pole pôsobnosti výrobcov tepla a akékoľvek odvolávky smerom k úradu sú len nekompetentnými výhovorkami. Dodávatelia tepla majú dostatočné informácie a legislatívne nástroje na to, aby v záujme svojich odberateľov vyrokovali nižšie ceny plynu. Od začiatku tohto roku je to výlučne v ich rukách a podsúvanie myšlienky smerom k verejnosti, že je to povinnosť úradu, je klamaním odberateľov.
 

Elektrina zlacnie o percento

Ceny klesnú po znížení tarify za systémové služby, o ktorom rozhodol regulátor

30.03.2012 / leg , SITA, www.trend.sk

Odberateľom od apríla klesne cena elektriny približne o jedno percento. Dodávky zlacnejú vďaka zníženiu poplatku za systémové služby, o ktorom rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tarifa, prostredníctvom ktorej sa koncoví zákazníci skladajú na zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy, klesne o pätinu (20,4 percenta).

Elektrina zlacnie všetkým odberateľom. Cena pre domácnosti, ktorú reguluje ÚRSO, sa naposledy menila začiatkom roku. Vzrástla v priemere o dve percentá. Teraz zlacnie o 1,03 percenta.

O bezpečnosť a stabilitu prenosovej siete sa stará Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorú kontroluje štát. Priestor na zníženie poplatku za systémové služby podľa podniku vznikol na základe úspory v predpokladanej výške 30 miliónov eur. Firma ju dosiahla pri obstarávaní podporných služieb na vyrovnávanie rozdielov vo výrobe a spotrebe elektriny.

 

Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava

Tlačová informácia                                            Bratislava 28.marca 2012

Plyn i elektrinu od Energie2 si kúpite aj v obchodnom centre

Alternatívny predajca zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosť Energie2, a.s. opäť aktivoval predaj cez zákaznícke centrá v obchodných centrách Max. Zákazníci si tak môžu priamo v stánku v obchodnom centre uzavrieť zmluvy na výhodnejšie dodávky elektriny a plynu. Rozhodnúť sa nemusia okamžite, ale môžu si zobrať propagačné materiály, návrh zmluvy a doniesť ju podpísanú až neskôr. Promo akcia začína v OC Max v Nitre v dňoch 29.3.-3.4.2012 a potom bude pokračovať v apríli a máji v Trnave, Poprade, Trenčíne, Žiline a Košiciach - Juhu. Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka.

,,Netradičnú formu predaja sme vlani úspešne odskúšali práve v Nitre a Trenčíne a osvedčila sa nám. Zákaznícke centrá sú vlastne pultové stánky, ktoré sa vždy po 2 týždňoch presúvajú do iného obchodného centra, pretože štatistika ukázala, že návštevníci sa v tom istom centre často opakujú a nemá význam oslovovať stále tých istých. Aj keď je tento predaj pomerne úspešný, považujeme ho iba za doplnkový k ostatným aktivitám. Na predaj produktov máme vlastných obchodníkov a k tomu zmluvných externých predajcov pôsobiacimi na celom území SR. Zákazníci môžu uzavrieť zmluvy aj v našom sídle v Bratislave a pobočkách v Topoľčanoch a Prešove. Okrem toho môžu uzatvoriť zmluvu cez internet, pri ktorej poskytujeme ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny. Pripravujeme aj predaj cez telefón“, vysvetlil D.Vlnka.

Dodal, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu i elektriny pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Občanom sa tak oplatí prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Naďalej však existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi.

,, Naďalej pokračuje kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov, čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívnych dodávateľov. Zákazníci sa presvedčili, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne.  Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka.

Dodal, že  oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. A zákazníkom garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh.
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
 

Energie2 zrýchli expanziu na českom trhu s plynom a elektrinou

V ČR i SR sú pre zákazníkov príťažlivejšie lacnejší plyn a elektrina 

Tlačová informácia                                                        Praha 15.marca 2012

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, a. s., Praha patrí na českom trhu, podľa vlastných prieskumov, dlhodobo medzi troch najlacnejších dodávateľov zemného plynu a chce túto situáciu využiť na rozšírenie počtu svojich klientov z radov obyvateľstva, komunálnej sféry i firiem. Pripravuje preto nové marketingové a predajné aktivity v ČR, s cieľom oboznámiť českých zákazníkov s výhodami dodávok od Energie2, hlavne v porovnaní s tradičnými dodávateľmi plynu a elektriny. Ceny pre odberateľov mieni dlhodobo udržiavať medzi najnižšími na trhu. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

,,Naša firma úspešne pôsobí na českom aj slovenskom trhu. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia oboch komodít. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku. V ČR to však je zložitejšie, pretože tento trh je podstatne liberalizovanejší, diverzifikovanejší, pôsobí na ňom nepomerne viacej dodávateľov a cenové ponuky majú, v dôsledku vysokej konkurencie, menšie rozpätia ako v SR. Na druhej strane český trh s energiami je takmer trojnásobne väčší než slovenský a Energie2 sa na ňom tradične presadzuje aj veľkoobchodom a dodávkami pre ďalších alternatívnych dodávateľov“, konštatoval D. Vlnka.

Ďalej zdôraznil, že firme sa vypláca stratégia diverzifikácie dodávok, ako v rôznych druhoch energií (plyn, elektrina), tak aj veľkoobchod a maloobchod, ale aj teritoriálne rozdelený predaj v ČR a SR. Prináša to lepšiu odolnosť voči cenovým výkyvom i kurzovým zmenám.

,,Všetkým našim odberateľom vieme poskytnúť veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vieme pre veľkých odberateľov aj individuálne prispôsobiť. Sme výrazne lacnejší než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú nám to obchody s týmito komoditami na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a zemného plynu. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na miestnych trhoch, vieme byť pružní a operatívne sa prispôsobovať vývoju na komoditných burzách. Tieto faktory, spolu s nižšími réžijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú poskytovať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Ďalší vývoj pri získavaní zákazníkov v ČR, pri vysokom stupni liberalizácie tohto trhu, závisí hlavne od cenovej a marketingovej stratégie. V SR je situácia odlišná, keďže nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v NR SR a stiahnutie nadväzujúceho regulačného zákona začiatkom februára znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy, čo je zlou správou pre spotrebiteľov i alternatívnych predajcov energií. Nová legislatíva mala totiž priniesť dlho očakávanú liberalizáciu trhu, čím by sa výrazne zlepšila konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožnila odberateľom slobodnejší výber dodávateľov a tým aj priaznivejšie ceny.

,,Energie2 má v súčasnosti v ČR sídlo v Prahe a pripravuje v tomto roku otvorenie pobočky aj v Brne. V SR má Energie2 sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Na komunikáciu s verejnosťou úspešne využíva Energie2 v SR renomovanú PR agentúru Paper Life, s. r. o. a súčasnosti rozširujú spoluprácu aj na český trh. Energie2 pripravuje expanziu aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal aj na to, že cenníkové sadzby pre ČR i SR má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu v ČR nižšie o 10 % a elektriny o cca 9 %. Na Slovensku sú ceny plynu oproti dominantným hráčom nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem v ČR i SR je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce korún, či eur.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.
 


Energie2 je lacnejšia aj keď SPP nútené zníži ceny plynu pre domácnosti

Tlačová informácia Energie2, Bratislava 13.marca 2012


Napriek tomu, že  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) musí z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížiť od 12.marca 2012 ceny zemného plynu pre domácnosti v priemere o 5,24%, budú priemerné ceny zemného plynu od alternatívneho dodávateľa Energie2, a.s., naďalej nižšie a pre zákazníkov výhodnejšie zhruba o desatinu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie - spoločnosti Energie2, a. s.

,,Tak ako doteraz, aj po zvyšok roku 2012, budeme dodávať plyn slovenským domácnostiam naďalej lacnejšie ako dominantný predajca SPP. Ceny Energie2 na rok 2012 budú aj po nariadenom zlacnení ÚRSO pre SPP v priemere o 12% nižšie, ako bude mať SPP pre obyvateľov a pre firmy budeme tiež lacnejší. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ vinou neprijatia nového zákona najbližšia zmena dodávateľa pre občanov je možná až k 1.7.2012, ale požiadať by musia už v najbližších 2 týždňoch, pretože potom ešte nasleduje 3 mesačná čakacia doba“, upozornil D.Vlnka.

Dodal, že Energie2 razí cenovú politiku dlhodobejších lacnejších dodávok zemného plynu i elektriny pre spotrebiteľov, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov. Naďalej však existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi.

,,Pokračuje naďalej kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a teda že čím ďalej tým viac zákazníkov volí lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne.  Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Zabezpečíme aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom“, zdôraznil D.Vlnka.

Dodal, že  oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh.

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
  


Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 je sklamaný z neschválenia zákona

Prechod k lacnejším dodávateľom energií ostáva zdĺhavý
Tlačová informácia, Bratislava, 2.1.2012

          
Nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v NR SR a stiahnutie nadväzujúceho regulačného zákona znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy, čo je zlou správou pre spotrebiteľov i alternatívnych predajcov energií. Nová legislatíva mala totiž priniesť dlho očakávanú liberalizáciu trhu, čím by sa výrazne zlepšila konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožnila odberateľom slobodnejší výber dodávateľov a tým aj priaznivejšie ceny. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ spoločnosti Energie2, ktorá je alternatívnym predajcom zemného plynu a elektriny.

,,Každé odkladanie implementácie tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy znamená predlžovanie súčasnej neprijateľnej situácie, keď platný zákon núti dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Odkladá sa tak liberalizácia prechodu zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Novela zákona mala tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skrátiť na tri týždne a zvýšiť aj operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Nové pravidlá mali zároveň zlepšiť práva spotrebiteľov a posilniť aj právomoci a nezávislosť regulačného orgánu“, konštatoval D.Vlnka.

Dodal, že ak by bol zákon schválený, padla by posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Poslanci NR SR však namietali, že zákon neprimerane posilňoval právomoci predsedu ÚRSO.

,,Politici mali dostatok času nato, aby vyriešili postavenie regulačných orgánov k všeobecnej spokojnosti. Od predloženia návrhu prešlo už niekoľko mesiacov. Pre tento detail sa tak predlžila neúnosná situácia, keď zákazníci nemajú možnosť rýchlej zmeny dodávateľa a sú vystavení neúmernému zvyšovaniu cien energií bez možnosti brániť sa tomu rýchlym prechodom k lacnejšiemu dodávateľovi“, povedal D.Vlnka.

Súčasný zákon umožňuje pre obyvateľov zmeny vždy iba 50 dní  pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.). Preto zákazník, ktorý chce začať odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. júla 2012, musí o zmenu požiadať do 30. marca 2012. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musí požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Znamená to, že domácnosti môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1. 7. 2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 6-8 týždňov, vysvetlil D.Vlnka.

Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu, má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 ceny zemného plynu zvyčajne nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu.

Viac informácií je na www.energie2.sk

Ceny energií išli hore. Zálohy sa nemenia

Zdroj: www.sme.sk štvrtok 19. 1. 2012 13:20 | Katarína Ragáčová

Dodávatelia plynu a elektriny posielajú postupne faktúry s vyúčtovaním za predchádzajúce obdobie. Niektorí robia mimoriadne odpočty.

BRATISLAVA. Od januára opäť narástli ceny plynu pre domácnosti. Najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel, zdvihol ceny v priemere o viac ako päť a pol percenta.
Ceny však zdvihla aj väčšina alternatívnych dodávateľov. RWE Gas Slovensko zdraželo v priemere o 4,5 percenta. V jednotlivých sadzbách sa však zdraženie odráža u dodávateľov rozdielne.
Viac platíme od tohto roka aj za elektrinu. ZSE Energia hovorí o priemernom zvýšení cien o 1,8 percenta.
Alternatívny dodávateľ Magna E.A. o náraste v priemere o 4,9 percenta.

Nereálne dáta odhalia

Dodávatelia pre zmenu cien robia nové odpočty. Stav plynomeru si však musíte nahlásiť sami. V takom prípade vám za vlaňajšiu cenu, teda nižšiu, ako je tohtoročná, vypočítajú reálnu spotrebu. Ak si nenahlásite stav plynomerov sami, odpočtári k vám neprídu. Vašu spotrebu vypočítajú odhadom podľa predchádzajúcej spotreby. Môže to byť výhoda aj nevýhoda. Podľa toho, či ste mali predtým vyššiu, rovnakú, alebo nižšiu spotrebu ako doteraz. Ak vyššiu, v konečnom výsledku môžete ušetriť. Ak nižšiu, môže sa vám to predražiť. Dnes je napríklad posledný deň, keď môžete stav plynomeru nahlásiť, ak je vaším dodávateľom plynu SPP. Ak však nahlásite nereálnu spotrebu, ktorá by bola výrazne rozdielna oproti minulosti, systém vás odhalí. Rovnakým spôsobom odpočítavajú plyn aj iní dodávatelia. Konkrétne termíny, dokedy im treba nahlásiť zmeny, však neposkytli.

Vo faktúre menia preddavky

Dodávatelia plynu aj elektriny postupne začínajú tiež posielať vyúčtovacie faktúry za predchádzajúci obdobie. Faktúry neposielajú naraz, takže ak vám ešte žiadna neprišla, neobávajte sa, určite sa tak stane. V rámci faktúry za plyn si nájdete aj informáciu, či ste spotrebovali väčšie, alebo menšie množstvo, než za aké ste zaplatili. V prípade nedoplatku ho budete musieť uhradiť do určeného dátumu, inak sa vám môže stať, že vás plynári vypnú od dodávky. Vo vyúčtovacej faktúre vám tiež zároveň predpíšu nové mesačné preddavky. Ak medzičasom dodávatelia zdvihnú ceny, nové zálohové predpisy vám posielať nebudú. A tak sa až v ďalšom vyúčtovaní, ktoré môže byť až koncom roka či začiatkom budúceho roka, dozviete, či nemáte nedoplatok. Zmeniť zálohové platby si však môžete aj z vlastnej iniciatívy.

Nesúhlasíte, ale zaplaťte

Ako sa zachovať, ak vám dodávateľ fakturuje sumu, ktorá je podľa vás privysoká? Na koho sa môžete obrátiť? Odpovedá advokát Tomáš Niepel z bnt.

Čo môžu robiť ľudia, ak sa im fakturovaný nedoplatok vidí privysoký?
V tomto prípade odporúčame faktúru s nedoplatkom reklamovať priamo u dodávateľa. Spôsob a postup pri reklamácii je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý má dodávateľ spravidla zverejnený na internetovej stránke. O vybavení reklamácie rozhodne dodávateľ väčšinou v lehote do 30 dní.
Vyfakturovaný nedoplatok však odporúčame zaplatiť, pretože dodávatelia majú vo svojich všeobecných obchodným podmienkach ustanovené, že reklamácia nemá odkladný účinok, a teda nezaplatenie faktúry načas môže mať za následok sankcie za omeškanie, prípadne aj prerušenie dodávky energií.
Ak sa spotrebiteľovi vybavenie reklamácie nepozdáva, môže podať podnet na prešetrenie na Štátnu energetickú inšpekciu.
Čo môžu spotrebitelia požadovať, ak ich dodávateľ neoprávnene vypojí? Napríklad sa platba po ceste k dodávateľovi stratí?
Pokiaľ odberateľ neuhradí splatnú faktúru včas, spravidla dostane od dodávateľa výzvu na úhradu nezaplatenej faktúry s určením dodatočnej lehoty a s upozornením, že po nezaplatení aj v rámci dodatočnej lehoty mu môžu prerušiť dodávku energií.
Čo sa týka nesprávnej úhrady, napríklad nesprávne zadaného čísla faktúry, obsahujú všeobecné obchodné podmienky dodávateľov ustanovenia, že takáto úhrada sa nepovažuje za riadnu úhradu a odberateľ sa tým dostáva do omeškania. Odporúčame preto pri úhrade faktúr dbať na správne platobné údaje vrátane variabilného symbolu a podobne.
Ak dodávateľ preruší dodávky, nemusí automaticky nastať ukončenie zmluvného vzťahu s odberateľom. V každom prípade pri preruší dodávky odporúčame túto situáciu riešiť najprv priamo s dodávateľom, teda žiadať o vysvetlenie dôvodov prerušenia, a žiadať o obnovu dodávok.

Ak spotrebiteľ neuspeje s takýmto postupom?
V prípade neúspechu môže odberateľ podať podnet na prešetrenie postupu na Štátnu energetickú inšpekciu.
Ak dodávateľ neoprávnene prerušil dodávku, má odberateľ tiež nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorú môže vymáhať súdnou cestou.

Môžu si obchodníci s energiami prispôsobovať lehotu, dokedy musí byť uhradená pohľadávka?
Lehota splatnosti faktúr je taktiež upravená vo všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa. Dátum splatnosti je uvedený aj v zaslanej vyúčtovacej faktúre. Keďže splatnosť faktúr za dodávky energií je väčšinou upravená v obchodných podmienkach, svojvoľná jednostranná zmena splatnosti faktúry nie je štandardným postupom.
Dodávateľ si však môže vyhradiť právo jednostranne meniť svoje všeobecné obchodné podmienky. V takomto prípade by tiež mohol zmeniť ustanovenia o splatnosti faktúr.

Čo robiť, ak chcete platiť menej

Všetci dodávatelia energií umožňujú zákazníkom zmeniť zálohové platby. Výšku si treba dobre premyslieť. Ak ju nastavíte zle, môžete čakať veľké nedoplatky. Ako na to:

SPP
    * Telefonicky: 0850 111 363
    * Faxom: 02 58 69 90 00
    * E–mailom: [email protected], naskenovaním vyplnenej a podpísanej žiadosti
    * Písomne na adresu: SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

ZSE Eneegia
    * Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 555, uveďte výšku preddavku.

SSE
    * Telefonicky: na zákazníckej linke 0850 111 468
    * Osobne: V niektorom zo zákazníckych centier v Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Lučenci, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote a Žiline.
    * E–mailom: [email protected]

VSE
    * Telefonicky: 0850 123 333
    * Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice

SE Predaj
    * Telefonicky: 02 5866 3500
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: SE Predaj, s. r. o. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2

Magna E.A
    * Telefonicky: 033 7720731
    * Faxom: 033 7720732
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

RWE Gas Slovensko
    * Telefonicky: na infolinke 0850 123 998
    * Osobne: v zákazníckej kancelárii v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
    * E–mailom: [email protected]
    * Písomne na adresu: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice

ČEZ
    * Telefonicky: na zákaznícku linku: 0850 888 444

Energetické Centrum
    * Telefonicky: na infolinke 0850 000 888

Kedy vás vypnú, záleží na firme

SPP
SPP eviduje nedoplatok za dodávku zemného plynu ako pohľadávku prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti vyúčtovacej faktúry, či preddavku. Lehota splatnosti je zvyčajne 15 kalendárnych dní. V prípade neuhradenej platby, preddavku či vyúčtovacej faktúry zákazníkov oslovujú písomne, a to formou spoplatnenej upomienky alebo SMS.V upomienke je dodatočný termín splatnosti záväzku, ako aj upozornenie na prípadné prerušenie dodávky ak záväzok nebude zaplatený. Za každý deň omeškania platby má SPP nárok na úroky z omeškania.

ZSE Energia

Obchodné podmienky firmu oprávňujú k prerušeniu dodávky po neuhradení zálohovej faktúry, ktorá má splatnosť 14 dní. Výška nedoplatku nerozhoduje. Sedemnásť dní od vystavenia faktúry posielajú SMS alebo e–mail s upozornením o nezaplatení, do 19. dňa zasielajú poštou doporučenú upomienku. V nej uvádzajú dátum možného odpojenia od dodávky. K tomuto dátumu, viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, môžu, no nemusia zákazníka odpojiť – rozhoduje o tom viac faktorov, ako vyťaženie technikov, druh zákazníka.

VSE
V prípade, že zákazník neuhradí pohľadávku, VSE mu pošle spoplatnenú upomienku. Ak zákazník na upomienku nereaguje, odpojiť ho môžu bezodkladne po uplynutí náhradného termínu stanoveného v upomienke. Po prerušení distribúcie musí zákazník uhradiť poplatok za znovupripojenie. Ak zákazník nezaplatí pohľadávky ani po odpojení od distribúcie elektriny, písomne mu oznámia odstúpenie od zmluvy a vystavia faktúru.

SSE
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania zákazníkovi. SSE zasiela svojim zákazníkom SMS upomienku po štyroch dňoch po splatnosti, následne zasielajú písomnú upomienku, a to formou doporučenej zásielky. Odberné miesto odpájajú po uplynutí dodatočnej lehoty určenej v písomnej upomienke.

RWE Gas Slovensko
Zákazník by mal nedoplatok uhradiť do 14 dní. V prípade, že tak neurobí v termíne, zasielajú mu na tretí deň upomienku s náhradným termínom a dostane na zaplatenie ďalších sedem dní. Ak ani v tomto termíne svoju pohľadávku neuhradí, môžu mu do 15 dní prerušiť dodávku zemného plynu.

SE Predaj
Po neuhradení zálohy v stanovenom dátume splatnosti zákazníkovi posielajú upomienky a výzvu na úhradu nedoplatku. V prípade, že zákazník neuhradí záväzok do 14 dní od doručenia upomienky, odpoja ho.

Magna E. A
Ak odberateľ mešká s platbou viac ako 10 dní a do ďalších 14 dní neuhradí svoj dlh, požiadajú distribučnú spoločnosť o prerušenie dodávky.

ČEZ
Vyúčtovanie posielajú zákazníkom do 15 dní od získania dát o spotrebe zákazníka. Nedoplatok je potrebné uhradiť do 15 dní, odkedy zákazník dostane faktúru. Keď si zákazník neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, zasielajú mu dve upomienky. V prvom rade ho upozornia, aby uhradil faktúru. Ak sa s ním nedohodnú, postupujú v zmysle obchodných podmienok.

Energetické centrum
Vyúčtovacia faktúra má splatnosť najmenej 14 dní. Zákazníka v prípade, ak neuhradí nedoplatok, opakovane vyzývajú k úhrade cez SMS, telefonicky, alebo písomne. K vypojeniu pristúpia približne po troch mesiacoch.

Regulátor: Energie budú skôr zlacňovať

ZDROJ: štvrtok 19. 1. 2012 22:00 | Daniela Krajanová

Do konca januára by sa ľudia mali dozvedieť, či budú profitovať z novej výhodnejšej zmluvy medzi Gazpromom a SPP, tvrdí šéf regulačného úradu.

BRATISLAVA. V najbližšej dobe nie je dôvod na zdražovanie plynu, elektriny, tepla či vody. Tvrdí to šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík (nominant Smeru).
Je to dané ponukou na trhu, myslí si. Napríklad elektriny je v Európe prebytok, vysvetľuje Holjenčík.
Niektoré ceny by podľa neho mohli dokonca aj klesnúť. Týkať by sa to mohlo napríklad cien plynu, pretože sa otvára nový plynovod Nordstream. „To znamená, že plynu je v Európe ešte viac,“ vysvetlil Holjenčík.
Ceny plynu by mohli klesnúť aj preto, že SPP uzavrel dodatok k zmluve o dodávkach plynu od Gazpromu, a mal by teda plyn odoberať lacnejšie.
Holjenčík už požiadal SPP, aby mu dodatok odovzdal. Ak ho dostane do termínu, ktorý si predstavuje, čiže do piatku, tak sa domácnosti do konca januára dozvedia, či sa im zmenia ceny. SPP tvrdí, že zatiaľ ho o vydanie dodatku nikto nežiadal.
Stabilné či dokonca klesajúce ceny energií by mohli v budúcnosti zmierniť aj takzvanú energetickú chudobu na Slovensku. Tá sa meria podľa výdavkov na energie v pomere k disponibilným príjmom.
Keď sa na ňu pozrieme britskou metodológiou, vychádza, že každý priemerný občan Slovenska trpí energetickou chudobou. Podľa britskej metodiky je to stav, kedy človek platí viac ako 10 percent zo svojho príjmu na energie.
Či klesajúce alebo stabiné ceny energií túto chudobu zmiernia, ukážu ďalšie ekonomické ukazovatele, hovorí Peter Marčan z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť.
„Aj keby zostali ceny na rovnakej úrovni, tak by asi nedošlo k poklesu tohto ukazovateľa, ak nedôjde k nárastu reálnych miezd,“ povedal Marčan.
 

Miškov je prekvapený z nárastu cien elektriny

Zdroj: www.sme.sk, 2.1.2012

Ceny elektrickej energie sa mali podľa ministra pre domácnosti znížiť preto, že sa v roku 2011 nepripojilo do siete toľko slnečných elektrární, ako predpokladal regulačný úrad.

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Juraj Miškov je nemilo prekvapený z nárastu cien elektrickej energie pre domácnosti.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) v decembri 2011 informoval, že cena elektrickej energie sa pre slovenské domácnosti zvýši v roku 2012 v priemere o zhruba 2 %.

“Bol som prekvapený, pretože podľa mojich posledných rozhovorov s pánom Holjenčíkom (šéf regulačného úradu - pozn. red.) som predpokladal zníženie cien elektrickej energie minimálne o dve percentá, hovorili sme dokonca aj o piatich percentách,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Miškov.

Ceny malo znížiť menej solárnych elektrárni

Ceny elektrickej energie sa mali podľa ministra pre domácnosti znížiť preto, že sa v roku 2011 nepripojilo do siete toľko slnečných elektrární, ako predpokladal regulačný úrad.

To znamená, že sa mala znížiť tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá okrem iného zahŕňa podporu pre tzv. zelenú energiu. Miškov avizoval, že ministerstvo hospodárstva využije svoje právo a bude cenové rozhodnutie v oblasti cien elektrickej energie pre domácnosti pripomienkovať.

“Ministerstvo určite poskytne svoje stanovisko. Na druhej strane však razíme jednoznačnú filozofiu nezávislosti regulátora a nemáme na rozdiel od našich predchodcov potrebu nejakým spôsobom zasahovať do tejto nezávislosti,“ dodal Miškov.

Regulátor nevylúčil zmeny cien

Domácnosti zaplatia v roku 2012 za elektrickú energiu nakoniec viac, ako avizoval začiatkom decembra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO).

Ten v prvý decembrový deň oznámil priemerné zvýšenie cien elektriny pre domácnosti o 0,84 %. Podľa šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka však cena elektrickej energie nakoniec vzrastie v priemere o 2 %. Priemerná štvorčlenná domácnosť by tak mala zaplatiť v budúcom roku za elektrinu celkovo o desať eur viac.

Dôvodom vyššieho zvýšenia cien elektriny je podľa Holjenčíka fakt, že náklady tarify za prevádzkovanie systému, nakoniec oproti tomuto roku mierne vzrástli.

“Preverujeme pripojenie slnečných elektrární, ktoré výrazne ovplyvňujú koncovú cenu elektriny. Žiaľ, v súčasnosti ešte nie sú ukončené kontroly, nakoľko je to proces veľmi zložitý, a preto musíme rešpektovať a vychádzať z doteraz platných pripojených zdrojov. Z toho dôvodu nemohla tarifa za prevádzkovanie systému klesnúť, ale ešte mierne vzrástla,“ vysvetlil v decembri Holjenčík.

Šéf regulačného úradu nevylúčil, že sa cenové konanie vo veci cien elektriny pre domácnosti otvorí počas roka 2012.
 

 

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: