Reklama

 

MAGNA E.A. s.r.o.

Ukážka Internetovej stránky firmy MAGNA E.A s.r.o.

 Alternativny dodavatel elektriny MAGNA E.A. ea dodávatelia elektrickej energie

O firme MAGNA E.A. s.r.o. zo stránky www.magnaea.sk

MANA E.A. pôsobí na trhu s elektrinou od roku 2007, ktorý bol prvým rokom úplnej liberalizácie tohto trhu. Za viac ako tri roky sme získali vyše 5000 klientov. Všetci naši spokojní klienti už dnes výrazne šetria na nákupe elektriny. Elektrinu nakupujeme najmä od spoločnosti Slovenské elektrárne.

MAGNA E.A. je aktívna aj na českom trhu.  Jej organizačná zložka obchoduje s elektrinou na trhu v Českej republike.

Všeobecné podmienky fimy MAGNA E.A. s.r.o.

 1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 pre dodávku elektriny pre koncových odberateľov elektriny mimo domácností a sú určené pre malé podniky, ktorým dodáva elektrinu dodávateľ elektriny MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, IČO 35 743 565 (ďalej len „dodávateľ elektriny“).
 2. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
 3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v súlade s platným rozhodnutím úradu pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.
 4. Sadzba pozostáva z dvoch častí:
       a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
       b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
 5. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2010 sa priznajú odberateľovi elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2008 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 30 MWh.
 6. Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2008 nie sú považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky.
 7. Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify, doba platnosti nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je určená na základe podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
 8. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
 9. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
 10. Informácie o šírení a časovej platnosti signálov HDO sú uvedené na internetovej stránke
  príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 11. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

 

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: