Reklama

 

ZSE Energia a.s.

Ukážka internetovej stránky www.zse.sk

ZSE Energia - dodávateľa elektrickej energie

Poslanie spoločnosti ZSE Enargia a.s.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami platnými v Európskej únii k Vašej spokojnosti. Viac informácií o spoločnosti ZSE Energia nájdete na www.zse.sk.

Údaje o spoločnosti:
Spoločnosť vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE na základe odsúhlaseného modelu unbundlingu, ktorý spĺňa požiadavky na liberalizáciu energetického trhu SR a EÚ.

Poslaním spoločnosti je obchod s elektrinou a plynom v regióne západného Slovenska i mimo neho a poskytovanie súvisiacich služieb dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny, spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s pravidlami platnými v Európskej únii.

Spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o energetike a na základe povolenia na dodávku elektriny, dodávku plynu a na distribúciu elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

V zmysle živnostenského zákona má spoločnosť vydaný živnostenský list na príslušné činnosti vyplývajúce z predmetu podnikania.

Rozhodnutie o zmenách podnikateľskej činnosti spoločnosti patrí výhradne do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 22. septembra 2006. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B.

Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: