Reklama

 

Energetika


Pod pojmom „energetika“ si väčšina z nás predstavuje klasických dodávateľov elektrickej energie. Na západnom Slovensku je to Západoslovenská energetika (ZSE), na strednom Slovensku je to Stredoslovenská energetika  (SSE) a na východnom Slovensku je to Východoslovenská energetika  (VSE). V roku 2006 došlo k rozdeleniu energetických systémov na firmy, ktoré zabezpečujú distribúciu elektriny (vo vedeniach do 110 kV) a na dodávateľov elektrickej energie zodpovedných za kontakty s klientami. Na západonom Slovensku tak vznikla firma ZSE Eenergia a.s. a ZSE Distribúcia a.s. V stredoslovenskom kraji tak zostala Stredoslovenská energetika a.s. ako dodávateľ elektrcikej energie a Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s. Na východnom slovensku Východoslovenská energetika a. s, a Východoslovenská Distribučná a.s.

Výraz "energetika" však predstavuje širší pojem a zahŕňa nielen výrobu a rozvod elektrickej energie, ale aj výrobu tepla a samozrejme „energetika“ je aj priemyselné odvetvie dodávajúce energiu. Do energetiky sa započítava aj elektrizačná rozvodná a prenosová sústava. Pokiaľ budeme pod pojmom „energetika“ chápať len výrobu a rozvod elektrickej energie, tak je potrebné si uvedomiť, že sa už nepohybujeme len na území SR, ale že elektrické vedenia sú navzájom poprepájané a presahujú hranice jednotlivých štátov. Je preto potrebné vnímať energetiku v európskom kontexte, kedy Európska komisia nielen kontroluje výrobu elektrickej energie, ale aj výrazne podporuje výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporuje šetrenie elektrickej energie napríklad používaním úsporných žiaroviek, energeticky nenáročných technológií a podobne. Preto sa ťažisko energetiky presúva od ekologicky náročných technológií k energetickým technológiám výrazne šetriacim životné prostredie. Okrem toho energetická stratégia podporuje bezpečné a udržateľné dodávky energie, aby sa neopakovala situácia zo zimy v roku 2009, kedy konflikt Ruska s Ukrajinou ovplyvnil dodávky zemného plynu do časti Európskej únie. (Nedostatok plynu výrazne ovplyvnil aj odber elektrickej energie, pretože spotrebitelia nahrádzali plyn ako vykurovacie médium elektrickou energiou).

V ostatnom čase sa slovenská vláda dosť venuje podpore energetiky, pretože sa snaží plniť svoje záväzky voči Európskej únii súvisiace so zvyšovaním podielu výroby elektrickej energie zo obnoviteľných zdrojov. Dôkazom toho je aj zákon 309/2009 Z.z. z 19 júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Energetike sa venuje takisto zákon 73/2009 Z.z. zo 17. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: