Reklama

 

Meranie elektrickej energie


Meranie elektrickej energie sa realizuje za účelom získania fakturačných údajov, ale aj za účelom zistenia elektrických prúdov a výkonov všetkých spotrebičov (a spotreby celej siete, prevádzky, závodu..) v reálnom čase. U domácností stačí merať aktívnu elektrickú energiu elektromerom a ostatné údaje, ako elektrický prúd, elektrické napätie a účinník nie sú zaujímavé. Situácia je odlišná pri firmách, kedy údaje o aktuálnom elektrickom výkone môžu pomáhať lepšie regulovať spotrebu vo firme. Pre firmy je dôležité aj meranie účinníka, pretože ak sa dostane elektrický účiník pod stanovenú hodnotu, bude odberateľ elektrickej energie platiť pokutu. V prípade, že sú namerané elektrické veličiny ukladané do databázy, je možné ich kedykoľvek vyhodnotiť. V prípade komplexného merania elektrických veličín je možné ešte merať vyššie harmonické frekvencie napätia a prúdu, k-faktor a THD. Vyššie harmonické, ktoré sa nachádzajú v elektrickej sústave môžu spôsobiť, prehrievanie transformátorov a elektrických motorov spôsobený vírivými prúdmi z vyšších harmonických frekvencií prúdu. Tým sa môže skrátiť životnosť transformátorov z 50 rokov na 2-3 roky, čo môže značne ovplyvniť investičné plánovanie firiem. Vyššie harmonické frekvencie napätia a prúdu súvisia s kvalitou elektrickej energie.
Prístroje, ktoré umožňujú meranie a zaznamenávanie napätia, prúdu, výkonu a ostatných elektrických veličín musia mať komunikačné rozhranie (najlepšie RS485) a komunikačný protokol (Modbus), prostredníctvom ktorého sa prenášajú dáta do servera, ktorý ich ukladá a zobrazuje prostredníctvom internetu.
Komplexný systém merania elektrickej energie nájdete na internetovej adrese www.meraky.eu. Merací systém ponúka online demoverzie meraní drobného odberateľa, strednej firmy, ale aj veľkoodberateľa na napätí 110kV a ukážku zobrazovania nameraných hodnôt na Internete. Zákazníci, ktorí si neprajú aby boli ich údaje zverejnené, majú prístup ku všetkým údajom chránený heslom.
  

Úspory elektrickej energie

Riadime sa heslom "Len to, čo vieme zmerať môžeme zlepšiť" a preto je samozrejmé, že meranie elektrickej energie a všetkých elektrických veličín môže prinášať značné úspory elektriny, pokiaľ má odberateľ záujem takéto úspory realizovať. Naše grafy jasne ukážu spotrebu elektriny napríklad dvoch podobných stojov. Už viacerí výrobcovia na základe našich meraní spotreby (výkonov) elektriny vyradili staré a neefektívne stroje z prevádzky a nahradili ich novými. Takéto riešenie prinieslo nielen úspory elektrickej energie, (nové stroje sa zaplatili zhruba za 2 roky prevádzky), ale aj zvýšili efektivitu výroby. Financné úspory sú ešte efektívnejšie, ak vo firme sledujete aj účinník a štvrťhodinové maximum, pri prekročení ktorých môžete dostať od dodávateľa elektrickej energie výrazné pokuty za nedodržanie predpísaného elektrického účiníka (zvyčajne pod 0,95) alebo za prekročenie štvrťhodinového maxima.

 

Úspory na ističi a štvrťhodinové maximum

Univerzálne meracie zariadenie všetkých veličín elektriny, ktoré dodávame ako bonus väčším odberateľom elektrickej energie má zabudované 4 relléové výstupy, ktorými sa dajú ovládať (prostredníctvom stykača) elektrické spotrebiče. Môžete si preto nadstaviť maximálny prúd, ktorý môže pretekať systémom. Ak sa tento prúd prekročí, meracie zariadenie rozopne relé a tým môže vypnúť výkonný (ale nedôležitý) spotrebič (napríklad kúrenie alebo klimatizáciu). Týmto spôsobom je možné znížiť hodnotu hlavného ističa o jeden až 2 stupne, čo môže priniesť úspory stovky EUR ročne na poplatkoch za istenie. Podobná situácia je aj so štvrťhodinovým maximom. Zariadenie dokáže sledovať štvrťhodinové maximum a v prípade potreby vypnúť niektorý spotrebič, aby nebola hodnota štvrťhodinového maxima presiahnutá.

 

Štandardy kvality elektriny

Úrad pre kontrolu sieťových odvetví (URSO) ustanovil vyhláškou č. 315/2008 Z. z. štandardy kvality, ktoré sú definované súborom parametrov určujúcich kvalitu dodávanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou elektriny.

Dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy sú   povinní:

  • dodržať kvalitu dodávanej elektriny podľa technických podmienok (veľkosť napätia,  frekvencia napätia, atď.),
  • overiť správnosť vyúčtovania do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovanej platby za dodanú elektrinu,
  • zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho overenie,
  • obnoviť dodávku elektriny v prípade poruchy do 24 hod., odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel,
  • dodržať plánovanú dobu odstavenia dodávky elektriny,
  • obnoviť dodávku elektriny do 3 dní od uhradenia dlžnej sumy, pokiaľ bola dodávka prerušená z dôvodu meškania platby za elektrickú energiu.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: