Reklama

 

Informácie o zmene dodávateľa elektriny

Ak ste sa rozhodli zmeniť svojho dodávateľa elektrickej energie, mali by ste si prečítať nasledovné zásady. Hlavné zásady zmeny dodávateľa vydal URSO a my Vám ich prinášame na našich stránkach.
Tu nájdete formulár pre zmenu dodávateľa elektriny.

Termín zmeny dodávateľa

Svojho dodávateľa elektrickej energie nemôžete zmeniť kedykoľvek. Pokiaľ ste vybavený priebežným meraním spotreby elektrickej energie, môžete zmeniť dodávateľa vždy k 1. v mesiaci. Pokiaľ nemáte priebežné meranie elektriny, môžete zmeniť dodávateľa raz za 3 mesiace. KNajbližší možný termín zmeny dodávateľa je daný viazanosťou zmluvy u súčasného dodávateľa, pričom každý dodávateľ elektriny má spracované prevádzkové poriadky, ktoré stanovujú, v akom termíne musí byť podaná výpoveď súčasnému dodávateľovi. Toto obdobie býva zhruba 3 mesiace pred ukončením zmluvy. Pokiaľ už uplynula viazanosť zmluvy so súčasným dodávateľom elektriny, môžete podať  výpoveď kedykoľvek. Pre domácnosti sa zvyčajne prechod na nového dodávateľa elektrickej energie začína so začiatkom nového kalendárneho štvrťroka. Je preto vhodné dať výpoveď súčasnému dodávateľovi  2 kalendárne mesiace pred začiatkom ďalšieho štvrťroka, v súčasnosti sa odporúča  podať výpoveď zmluvy o dodávke elektriny pre domácnosti 
                         najneskôr do 30.4.2011

Firmy, ktoré nemajú zvyčajne viazanosť do konca roka, môžu teoreticky podať žiadosť 40 dní pred vypršaním platnosti zmluvy o dodávke elektrickej energie, prakticky odporúčame dať výpoveď čím skôr, aby bolo dosť času zabezpečiť administratívne zmenu dodávateľa elektrickej energie.  40 dňová lehota sa týka administratívnej doby potrebnej na spracovanie dokumentácie týkajúcej sa zmeny dodávateľa u distribučnej spoločnosti. Pred tým už musíte mať podanú výpoveď súčasnému dodávateľovi elektriny, ktorý ju nesmie rozporovať. (Poznámka: Pri prvej zmene dodávateľa sa medzi oprávneným zákazníkom (odberateľom) a príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzatváraná nová zmluva o pripojení k distribučnej sústave.)
                                                         
Tu si môžete pozrieť ukážku výpovede zmluvy o dodávke elektriny. Ku dňu výpovede zmluvy o dodávke elektriny ešte nemusíte mať vybraného nového dodávateľa elektrickej energie, ale musíte sa pre neho rozhodnúť maximálne do 40 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny, aby stihol administratívne spracovať všetky úkony, hlavne smerom k distribučnej spoločnosti. Samozrejme, nemusíte si robiť starosti s písaním výpovede zmluvy súčasnému dodávateľovi elektriny, prípravou splnomocnenia a podobne, pretože nový dodávateľ spracuje všetky dokumenty a pošle vám ich na podpis. Stačí vyplniť tento interaktívny formulár pre zmenu dodávateľa elektriny.

Zmena dodávateľa elektrickej energie, zmena alternatívneho dodávateľa elektriny, zmluva o dodávke elektriny, alternatívni dodávatelia

Proces zmeny dodávateľa - hlavné zásady

 • každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia kde sa elektrina spotrebuje,
 • podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s doterajším dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny,
 • nový dodávateľ elektriny, s ktorým účastník trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu  o dodávke elektriny, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené, a to najneskôr 40 kalendárnych dní pred dňom zmeny,
 • ak je odberné miesto vybavené priebehovým meraním (tzv. meranie typu A, meranie typu B) zmena dodávateľa sa môže uskutočniť vždy k 1. dňu v mesiaci,.
 • ak odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním (tzv. meranie typu C, týka sa všetkých domácností), zmena dodávateľa sa môže uskutočniť štvrťročne, vždy k 1. dňu štvrťroka.
 • prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktorého sa zmena týka a ktoré je vybavené priebehovým meraním podľa skutočne nameraných hodnôt,
 • ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu a oznámi ho novému dodávateľovi elektriny najneskôr päť pracovných dní pred dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny,
 • prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, a to alebo fyzickým odpočtom elektromeru alebo prepočtom ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny podľa priemernej dennej spotreby elektriny na danom odbernom mieste, na základe údajov podľa posledných fyzických odpočtov na odbernom mieste,
 • prevádzkovateľ sústavy odovzdá doterajšiemu subjektu zúčtovania a novému subjektu zúčtovania údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto ku dňu vykonania zmeny do piatich pracovných dní odo dňa jej vykonania,
 • ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie,
 • spôsob komunikácie medzi novým dodávateľom elektriny, odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy je definovaný v Technickej špecifikácii pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pri výbere dodávateľa elektriny sa ďalej odporúča najmä:

 • podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny príslušného dodávateľa elektriny, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,
 • okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy,
 • preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.


Proces zmeny dodávateľa pre odberateľov elektriny je bezplatný a všetky potrebné úkony za zákazníka zrealizuje nový dodávateľ elektriny.

Platná legislatíva k problematike "zmena dodávateľa"

1/ Zákon č. 656/2004 Z.z. z 26.10.2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

Osobitne upozorňujeme na :

 • § 18 ods.12 : Účastníci trhu s elektrinou sú povinní dodržiavať pravidlá trhu.
 • § 20 ods.6 : Odberateľ elektriny v domácnosti majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny nesmie požadovať od odberateľa elektriny v domácnosti finančnú úhradu za vykonanie zmeny.
 • § 27, ods. 2/f : Dodávateľ elektriny je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny na vymedzenom území s každým, kto o to požiada, ak splní obchodné podmienky dodávky podľa osobitného zákona.
 • § 29 ods 1/a : Oprávnený odberateľ má právo uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny alebo obchodníkom s elektrinou; odmietnutie uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny musí dodávateľ elektriny a obchodník s elektrinou odôvodniť.

2/ Nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Osobitne upozorňujeme na prílohu č.2 predmetného nariadenia vlády "Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny"


3/ Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

V tomto dokumente je uvedený podrobný proces zmeny dodávateľa elektriny. Dokument je k nahliadnutiu na web-stránkach:

 • ZSE-Distribúcia (www.zse.sk, zložka Distribúcia/Distribučné služby),
 • SSE-Distribúcia (www.sse-d.sk, zložka Služby zákazníkom) a
 • VSE-Distribúcia (www.vsds.sk, zložka Zákazníci).

Poznamenávame, že všetky prevádzkové poriadky sa nachádzajú na tomto odkaze.

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou

Dňom 1. júla 2007 došlo k plnej liberalizácii trhu s elektrinou, čo znamená, že každý odberateľ elektriny v domácnosti získal právo zvoliť si svojho dodávateľa. Súčasne v tento deň vstúpilo do platnosti právne odčlenenie prevádzky distribučnej sústavy od ostatných poskytovaných služieb v rámci vertikálne integrovaných podnikov.
 
Právne odčlenenie prevádzky distribučnej sústavy nemá vplyv na dodávku elektriny, ktorú na základe existujúcich zmlúv naďalej poskytoval doterajší dodávateľ. Podľa § 19 ods. 1 nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“) "zmluvy na dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny a zostávajú v platnosti do doby dohodnutej zmluvnými stranami; tým nie je dotknuté právo odberateľa elektriny v domácnosti na zmenu dodávateľa".
 
Z uvedeného vyplýva, že k uvedenému termínu sa zmenila obsahová náplň zmlúv, keď doterajšie zmluvy o dodávke elektriny pre domácnosti sa automaticky stávajú zmluvami o združenej dodávke elektriny. Podľa § 2 písm. k) pravidiel trhu s elektrinou ide o zmluvu medzi dodávateľom a odberateľom, na základe ktorej sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť komplexnú službu, t.j. distribúciu aj dodávku elektriny do odberného miesta, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa.
Z uvedených zmien na trhu s elektrinou odberateľom elektriny v domácnosti nevyplývajú žiadne nové povinnosti.

Texty boli prevzaté zo stránky www.urso.gov.sk.

 

Prečo je zmena dodávateľa elektriny nie vždy úspešná?

Napriek tomu, že ste požiadali nového dodávateľa o zmenu dodávateľa elektriny, napriek tomu, že ste to stihli v stanovenom termíne stále to nemusí znamenať, že sa Vám zmena dodávateľa elektrickej energie podarí. Prečo je to možné?
Dôvodov môže byť viac, tu sú niektoré z nich:

 • výpoveď pôvodnému dodávateľovi elektriny ste dodali ku koncu obdobia spolu so žiadosťou o zmenu dodávateľa novému dodávateľovi elektrickej energie, ale nový dodávateľ nestihol spracovať všetky potrebné dokumenty k stanovenému termínu
 • vo výpovedi alebo v žiadosti o zmenu dodávateľa elektriny ste urobili chybu v niektorých údajoch, napríklad adresa odberateľa alebo odberného miesta, nesprávne vyplnený EIC kód a podobne
 • proti zmene dodávateľa elektriny podal námietku váš súčasný dodávateľ a preto Prenosová sústava a.s. musela proces zmeny dodávateľa elektriny zastaviť.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: